„Сирма Груп Холдинг“ АД започна изплащането на дивидент

В изпълнение на взето решение от Общото Събрание на Акционерите на „Сирма Груп Холдинг“ АД от 24.06.2022 г. дружеството пристъпи към изплащане на дивиденти на своите акционери по емисия ISIN: BG1100032140 от понеделник 08.08.2022.

Право на получаване на дивидент имат всички акционери на „Сирма Груп Холдинг“ АД към датата 08.07.2022 година, така както са отчетени от „Централен Депозитар“ АД.

Изплащаните дивиденти са за 2021 година. Общата им сума възлиза на 1,4 милиона лева или бруто 0,0236 лева на акция.

Акционерите, които се обслужват от инвестиционни посредници, ще получат своя дивидент чрез тях. Тези акционери, които нямат инвестиционен посредник (т.н. акционери от „Регистър А“ при „Централен Депозитар“ АД) ще могат да получат своите дивиденти от всички централни офиси на обслужващата „Обединена Българска Банка“ АД (актуален списък на тези клонове може да бъде достъпен и на следния линк: https://www.ubb.bg/offices/central-offices).

Дивидентите ще се изплащат до 08.02.2023 г. – шест месеца след началото на изплащането. След тази дата правата на акционерите за получаване на дивидент ще се запазят в следващите 5 години, и ще се изплащат от дружеството директно.

Разходите по изплащане на дивидент са поети от „Сирма Груп Холдинг“ АД.

Допълнителна информация относно Условията за изплащане на дивидент, можете да прочетете на страницата на дружеството: https://investors.sirma.bg/investors/shareholders-meetings.html .