E-здравеопазване – ползи и предизвикателства

Значението на медицинските технологии през последните години става все по-важно и те са на път да предефинират изцяло сегмента на здравеопазването. Ползите от този клас ИТ решения са много и разнообразни – както по отношение облекчаване на здравната система, така и на по-навременната и по-добра реакция при настъпили кризи, спестяване времето на лекарите, както и това на пациентите.

 

Една от най-важните предпоставки за висококачествената здравна помощ е наличието на информация, която е достъпна за обществеността, пациентите, медицинския персонал и други ключови потребители, включително специалистите по медицинско обслужване.

 

Що е то електронно здравеопазване?

 

Световната здравна организация (СЗО) определя термина електронно здравеопазване като „безопасното и рентабилно използване на информационните и комуникационни технологии и тяхната роля в подкрепа на здравето и свързаните с него области, включително здравни услуги, мониторинг, литература, образование и знания. С други думи ,,електронното здравеопазване е прилагането на информационни и комуникационни технологии в секторите на медицината и здравеопазването, включително образователни, научноизследователски и административни. Такива могат да бъдат както мобилни приложения като българското Consento, така и софтуер за телемедицина, мобилни приложения за проследяване на жизнените показатели и др.

 

Информационната инфраструктура за електронното здравеопазване цели „подобряване на цялостните здравни услуги и осигуряване на висококачествени грижи, като предоставя на общественост, пациенти и лекари правилна и навременна информация.

 

Какво представляват приложенията на електронното здравеопзване?

 

    • Услугите и концепцията за електронно здравеопазване могат да бъдат приложени и използвани в следните области:

    • Медицински и здравен мениджмънт

    • Здравно образование

    • Стратегическо здравно планиране

    • Медицинско образование и обучение

    • Грижа и подкрепа на пациента

    • Превантивни здравни услуги

    • Предоставяне на здравни услуги

    • Услуги, базирани на знания

    • Електронно медицинско досие

    • Телемедицинска комуникация

    • Медицина, базирана на доказателства (EBM)

    • Епидемиологично наблюдение

    • Географски информационни системи.

Какви са ползите от електронното здравеопазване?

 

Има много преки или косвени потенциални ползи от прилагането на концепцията и услугите на електронното здравеопазване. Ето три основни групи от тях:

 

    • Качествени ползи от прилагането на електронното здравеопазване, като и финансови и икономически плюсове.

    • Качествени и непреки ползи като подобряване на ефективността и качеството на здравните услуги, намаляване на медицинските грешки, увеличаване на скоростта на реакция, бързината на достъп до информация, споделяне на достъп и използване на информация.

    • Стратегически ползи, включително събиране и използване на данни в процесите на научни изследвания и стратегическо планиране и идентифициране на дългосрочните нужди.

 

Ключови предизвикателства пред електронното здравеопазване:

 

Заслужава да се спомене, че има много трудности и предизвикателства, които все още възпрепятстват прилагането на услугите за електронно здравнопазване и медицинската информатика.

 

    • Липса на адекватна информираност за стойността на електронното здравеопазване в развитието на здравните услуги.

    • Липса на ясна визия сред здравните институции, определени да предоставят здравни услуги.

    • Липса на интерес към разработването на основните стратегически планове, подходящи за състоянието на лечебното заведение. Някои стратегически планове не са приложими, тъй като не са подходящи и не отчитат нуждите и квалификацията на наличните ресурси.

    • Липса на опит и липса на добри и квалифицирани кадри в областта на медицинската информатика.

    • Слаба инфраструктура.

    • Липса или слабост на законите и законодателствата по отношение на предоставянето на електронни здравни услуги.

    • Маргинализиране на ролята на частния сектор и частните медицински институции.

    • Лошо ниво на сътрудничество и обвързване между различните сектори на здравеопазването.

 

Тези предизвикателства, за щастие, са напълно нормални и преодолими при наличието на на добро желание и воля за модернизиране на здравния сектор, каквото при всички случаи ще видим в бъдеще и по света, и у нас.