Индустрия 4.0 променя правилата в производството

 

 

Индустрия 4.0 или четвърта индустриална революция е термин, който в последните години чуваме все по-често във връзка с промените в икономиката, под влиянието на редица нови технологии. Ако Първата индустриална революция е свързана с парната машина, Втората – със серийното производство, а Третата – с внедряването на компютърните технологии в предприятията, днес сме свидетели на Четвъртата подобна вълна на промени в икономиката – революцията на данните.

 

„Взаимната свързаност и комуникация между хора, машини и материали е в основата на Четвъртата индустриална революция. Подхранвана от възможностите на технологии като Интернет на нещата, облачни решения, изкуствен интелект и възникването на напълно функционални кибер-физични системи, Индустрия 4.0 създава взаимосвързана среда, в която се осъществява непрестанен и многопосочен обмен на данни. Именно те трансформират самата същност на производството, давайки му възможност да върви в крачка с постоянно еволюиращите нужди на съвременните потребители“ – споделя Александър Хаджидимитров, Ръководител отдел Консултанти в българската компания за бизнес софтуер Тим ВИЖЪН България.

 

Индустрия 4.0 променя правилата на конкурентната надпревара в производството. Въвеждането на нови технологии не е самоцел, а начин да се постигне изцяло нова производствена среда, характеризираща се с по-висока ефективност на работа, по-голяма гъвкавост на производството, понижаване на разходите и цялостно подобряване условията на труд. В много опасни или вредни условия на труд например дигитализацията е естественото решение за подобряване здравето и сигурността на работниците при същевременно повишаване производителността и рентабилността на самото производство.

 

Ролята на ERP системите

 

„Цялостната дигитализация на производството, залегнала в основата на Индустрия 4.0, е немислима без солидната основа, осигурявана от системите за управление на бизнеса“ – добавя още Александър Хаджидимитров. Той напомня, че ERP системите не са новост в света на индустриалното производство и историята им може да се проследи десетилетия назад, но Четвъртата индустриална революция им отрежда мястото на ключов фактор за успеха и конкурентоспособност в променените пазарни условия.

 

„Това доведе и до бързата еволюция на системите за управление на бизнеса. Водещите съвременни решения като Microsoft Dynamics 365 Business Central (наследник на Microsoft Dynamics NAV) включват елементи на изкуствен интелект и успешно прилагат модели на машинно обучение, интегрират се лесно с MES (системи за управление на производството) и IoT сензори, свързват се със системи за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) и бизнес анализи (BI), за да формират една цялостна платформа за управление на всеки аспект от бизнеса на производствените компании“ – посочва още мениджърът от Тим ВИЖЪН България, която е сред първите внедрители на бизнес софтуер у нас.

 

Сред най-важните ползи за предприятията, произтичащи от тази промяна, са:

 

– Постигането на цялостен поглед и пълен контрол върху всички протичащи в компанията процеси

 

Наличието на изолирани системи и липса на цялостна информация за състоянието на бизнеса са недопустими в условията на Индустрия 4.0. В това отношение ERP решенията осъществяват връзка между постъпващата от реалното производство информация и структурираните бизнес данни, генерирани от останалите звена на организацията, за да  осигурят информационна среда, необходима за вземането на обосновани решения и активна реакция на случващото се в компанията.

 

– Прецизно планиране и по-голяма гъвкавост на производството на база постъпваща в реално време информация

 

Обезпечеността с достоверна информация в точния момент е от огромно значение за постигането на прецизно планиране на производствената програма и натоварването на мощностите, както и за оптимално планиране и управление на материалните запаси и производствените ресурси. Разполагайки с достоверна и навременна информация за заетите и свободни производствени ресурси, наличието или липсата на суровини, материали и инструменти и статуса на текущите поръчки, ръководството на предприятието може да реагира с много по-голяма гъвкавост при постъпването на извънредни поръчки или да се възползва от динамично възникващи пазарни възможности.

 

Същевременно постъпващата от IoT сензорите информация дава възможност за оптимизиране управлението на многобройни аспекти на производството като например снижаване на брака, подобряване на рецептури и производствени техники, превантивни ремонти за снижаване вероятността от аварии и др.

 

Постигане на по-висока клиентска удовлетвореност

 

Подобреното планиране и способността на ERP системите да откриват потенциални конфликти в натоварването на производствените мощности и материална обезпеченост води до по-висока прецизност при изпълнение на поетите поръчки, спазване на обещаните срокове и повишаване клиентската удовлетвореност.

 

„Глобализацията и по-широкия достъп на клиентите до информация доведе до съществено увеличение на техните възможности за избор и съответно до много по-висока и динамична конкуренция, пред която е изправен всеки доставчик. Това превърна възможностите за доставка във все по-важно конкурентно предимство. А именно – какви срокове можем да обещаем на клиента, дали можем да посрещнем специфичните му изисквания и колко би ни струвало това са въпроси, пред които мениджърите и търговците са изправени ежедневно. И именно тук ERP системите и системите за анализи са ключови, за да можем да вземем правилното решение и да дадем адекватна информация на клиента“, споделя още Александър Хаджидимитров.

 

Паралелно с това, възможността за събиране на достоверна обратна информация за начина, по който клиентите използват продуктите на компанията, осигурявана от вложени в тях сензори, дава широки възможности за анализ, насочен както към подобряване на постпродажбеното обслужване, така и към генериране на идеи за оптимизиране на самите продукти и разработване на нови, по-точно ориентирани към нуждите и изискванията на потребителите.

артефино