Събиране на вземания от професионалисти

Адвокатска кантора Коин Консулт е добре позната на пазара като дружество, което предлага услуги в областта на събирането на вземания и изкупуването (цесия) на  просрочени вземания и дългове.

В последните години Адвокатска кантора Коин Консулт е помогнала на много дружества да съберат своите вземания, като клиенти на дружеството са водещи фирми от различни отрасли на икономиката. Повече от казусите на кантората са с голяма юридическа сложност и сериозен материален интерес, което предполага висок професионализъм при решаването им.

Наред с това Адвокатска кантора Коин Консулт предлага правно обслужване на търговски дружества, като предоставя правни консултации в областта на облигационното, търговското, наследственото, трудовото, административното и вещното право. Дружеството е с богат опит и при предоставянето на юридически консултации при сделки с недвижими имоти и решаване на наследствени спорове и делби.

 

Адвокатска кантора Коин Консулт съдейства на своите клиенти при изготвяне на всякакви видове договори, спогодби, заявления, жалби, покани, пълномощни и всякакви други писмени актове и книжа.

 

Адвокатска кантора Коин Консулт извършва регистрация на еднолични търговци и всички видове търговски дружества, както промяна на техните обстоятелства, преобразуване и ликвидация, регистрация на обединения на търговци (холдинг, консорциум), регистрация по ЗДДС, регистрация на търговска марка, регистрация на администратор на лични данни и други юридически консултации и услуги.

 

Адвокатска кантора Коин Консулт извършва процесуално представителство при правни спорове по граждански, търговски и административни дела, в това число в обезпечително, изпълнително и арбитражно производство.

 

Политиката на дружеството е насочена към предоставяне на ефективни и комплексни услуги, като най-важно за нас е оценката и удовлетвореността на нашите Клиенти.