Сирма Груп Холдинг отчита 500% ръст на печалбата

На 29.08.2017 Сирма Груп Холдинг оповести консолидираните резултати от дейността на Групата през първото полугодие на 2017 година.

Общият брой на акционерите на Сирма Груп е нараснал със 72 от 31.03.2017, като достига до 877 инвеститори към 30.06.2017. От тях 49 са корпоративни инвеститори и 828 са физически лица.

Консолидираните приходи нарастват с BGN 5.874 хиляди лева, или с 36,42% в сравнение с първото полугодие на 2016 година. Те достигат BGN 22.001 хиляди. Успоредно с това маржът на нетната печалба нараства с 340% от скромният марж от 1,80% от първото полугодие на 2016 до 7,90% към 30.06.2017. Тези покачвания водят до внушителното увеличаване на „нетната печалба“ с 500%, която към 30.06.2017 достига 1.739 хиляди лева.

Географското разпределение на приходите от продажби се запазва традиционното за дружествата от Сирма Груп. Водещите пазари за Групата се запазват Европа и Северна Америка, където нарастването на приходите е приблизително колкото общото за Групата – около 35%. По драматични са увеличените обеми в останалите региони от света, като най-голямо нарастване на приходите е отбелязано в Африка от 240%, но за съжаление обемите на продажби там остават относително скромни. От всички региони по света, единствено Латинска Америка отбелязва лек спад в приходите от BGN 2000.

От сегментите на специализация на дружествата от Сирма Груп на консолидирано ниво към 30.06.2017, водещ е „Мулти-индустриалният сегмент“. Приходите от продажбите в този сектор представляват 65% от общите приходи и достигат BGN 14.315 хиляди през първото полугодие на 2017. Най-голямо е нарастването на печалбата във „Финансовия сегмент“, където тя нараства с BGN 381 хиляди или 369% в сравнение с първото полугодие на 2016 година. Положително е, че сегментът „Науки за живота“, където Сирма Груп все още активно инвестира в нови разработки отчита ръст на приходите от 57% и реализира печалба от BGN 248 хиляди през полугодието.

Отличните резултати за полугодието се дължат на големи интеграционни проекти, както и на увеличени продажби на софтуерни разработки във Великобритания и Америка.