Сирма Груп разпределя паричен дивидент

На проведеното Общо акционерно събрание на Сирма Груп Холдинг АД на 15.06.2017 е взето решение за разпределение на паричен дивидент в размер на 0,01 лева на акция от печалбата за 2016 година.

 

Общото събрание на акционерите е приело решение финансовият резултат за 2016 г., който е печалба в размер на 1 642 995,19 лева, да се разпредели, както следва:

Разпределение към фонд резервен (10%): 164 299,52 лева.

Дружеството разпределя паричен дивидент за 2016 г. в размер на 0,01 лева на акция или 593 605,18 лева общо.

Остатъкът от печалбата в размер на 885 090,49 лева се отнася в сметка „Неразпределена печалба” от минали години.“

 

Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на настоящото Общо събрание. Дивидентът се изплаща в тримесечен срок от провеждането на общото събрание, а банката, чрез която ще се изплаща той е Уникредит Булбанк АД. Началната дата на изплащане на дивидента е 15.08.2017 година.