ЕП насърчава инвестициите в нисковъглеродни иновации

Плановете за замразяване на търгове за част от текущите разрешителни за емисии на CO2 ще позволят да се повиши цената им и да се насърчат фирмите да инвестират в нисковъглеродни иновации. Това решение получи печата за одобрение на Европейския парламент във вторник. Мерките, за които Европейския парламент предложи по-строги условия през юли, целят възстановяване на стимулиращия ефект на системата за търговия с емисии по отношение на ограничаването на CO2 в атмосферата.

„Доволен съм, че успяхме да убедим нашите колеги, че изместването на сроковете е абсолютно необходимо, за да може схемата за търговия с емисии да изпълни своите цели“, заяви докладчикът Матиас Гроте (С&Д, Германия), след като неговият доклад беше приет с 385 гласа „за“, 284 „против“ и 24 „въздържал се“.

Според измененията, предложени от Парламента и приети от страните членки, Европейската комисия може, при изключителни обстоятелства, да адаптира графика на търгове, след оценка за въздействието, която да покаже, че няма опасност компаниите от най-засегнатите сектори да преместят дейността си извън територията на ЕС. Комисията ще може да направи такава корекция до 2020 г., за максимум 900 милиона квоти. 

От създаването си през 2005 г., Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ) фиксира общ таван на емисиите, който в дългосрочен план постепенно намалява. До 2020 г. емисиите от индустриалните сектори, обхванати от ЕСТЕ, трябва бъдат с 21% по-ниски, отколкото през 2005 година.

Под този таван, компаниите получават или купуват разрешителни на търгове, организирани от държавите членки. Един кредит се равнява на един тон емисии на СО2. Компаниите могат също да продават неизползваните кредити. Ограничаването на предлагането на кредити ще помогне за задържане на цената на разрешителните, така че схемата да продължи да насърчава компаниите, които инвестират в ограничаване на емисиите и по този начин помагат на борбата с изменението на климата.