Деветте грешки в проектирането на дата центрове

Изграждането или разширяването на даден център за обработка на данни често води до неизправности, вследствие на неправилен подход при проектиране, особено когато фирмите не извършват подходяща оценка на нуждите на своя бизнес. APC by Schneider Electric предупреждава за деветте основни грешки, които фирмите трябва да избягват, за да изграждат успешни центрове за обработка на данни.

“Много от предприятията се експлоатират извън допустимите граници на капацитета си, с малко или без каквото и да било пространство за разширяване. Освен това съществуват множество препълнени или остарели центрове за данни, които създават пречки за разрaстването на организациите. Времето за комерсиализация е от решаващо значение за успеха и често в следствие на неправилно проектиране много от центровете за данни остаряват преди да бъдат напълно изградени. Ето защо правилното проектиране играе важна роля при разрешаването на тези предизвикателства”, обяснява Петър Николов, вицепрезидент на APC by Schneider Electric.

Деветте основни грешки, които трябва да избягваме при изграждане или разширяване на център за обработка на данни:

1. Пропуск да се вземат предвид общите разходи за притежание (TCO)

Фокусирането единствено върху капиталовите разходи е често срещана възможност за грешка. В планирането трябва да бъдат включени и разходите за експлоатация и поддръжка (OpEx) на инфраструктурата на критичните за бизнеса съоръжения. Липсата на изчисление на бюджет за експлоатация и поддръжка за период от 3 до 7 години прави невъзможно построяването на модел за възвръщаемост на инвестициите (ROI), който да работи в полза на интелигентните бизнес решения. По този начин, когато се планира изграждането или разширяването на център за данни за критични за бизнеса приложения, най-добрият подход е да се съсредоточите върху три параметъра на общите разходи за притежание: капиталовите разходи, разходите за експлоатация и поддръжка и разходите за енергийно потребление.

2. Неправилно изчисляване на разходите за изграждане

Друга често срещана грешка е самото оценяване. Много от оценките на разходите за изграждане са твърде занижени и влияят върху процеса на вземане на решения, тъй като заявеният и одобрен от ръководството бюджет се оказва недостатъчен за изпълнение на проекта. По този начин, се налага да бъдат отпуснати нови финансови ресурси, а проектът се забавя.

3. Неправилно определяне на критерии за проектиране и характеристики на ефективност при експлоатация

Превишаването на нуждите при изграждане е загуба на финансови средства. Често проектирането с редово подреждане и целевата мощност не са оправдани от действителните нужди на бизнеса. Важно е да се установят правилните критерии за проектиране и експлоатационните характеристики, а след това, на база на тях да бъдe направена оценка на капиталовите и оперативните разходи.

4. Избор на място, преди установяване на проектните критерии

Организациите често започват да търсят идеалното място за изграждане, преди да са установили критериите за проектиране и експлоатационните характеристики. Проблемът с преждевременния избор на място е, че често пъти то не е в състояние да отговори на конструктивните изисквания. Така например, центровете за данни за критични приложения изискват да бъдат изпълнени множество критерии по отношение на мeстоположението, които обикновено не могат да бъдат изпълнени в условия на обекти с няколко наематели без значително повишаване на разходите за изграждане или ограничаване на пространството за бъдещо разширение.

5. Планиране на пространството, преди установяване на критериите на проекта

Размерът на пространството, в което се разполагат инфраструктурните компоненти на центъра за обработка на данни, може да бъде значителен. Много организации базират своите изисквания за пространство само върху IT оборудването. Въпреки това, механичното и електрическото оборудване изискват значително по обем пространство. Следователно, за да се добие обща представа за цялостното пространство, необходимо за постигане цялостните нужди, от решаващо значение е да се определят критериите за проектиране, преди да бъде разработен плана на организация на пространството.

6. Проектиране в задънена улица

Организациите все още сами затварят възможностите пред себе си, когато се опитват да отгатнат бъдещите си нужди, тъй както всичко може да се промени и в един момент действително се променя. Ето защо проектирането с модулни и гъвкави конструкции е ключът към успеха в дългосрочен план. Много е важно да се уверите, че проектът позволява бъдещите промени.

7. Неразбиране по отношение на ефективността на потреблението на енергия

Ефективното потребление на енергия (PUE) е добро средство за управление и измерване на ефективността. Въпреки това, много пъти организациите определят коректно своята целева ефективност на енергопотреблението, без изчислението да отразява всички фактори, които трябва да бъдат взети под внимание. Важно е използваната PUE да отговаря на общите цели на бизнеса, но без да се прави грешката формулата за изчисление да оправдава общия бюджет за капиталовите и оперативните разходи.

8. Неразбиране по отношение на сертифицирането по LEED 

Стремежът за сертифициране по LEED не трябва да бъде на заден план, но е добре да започва още на ниво проектиране и да завършва с официално сертифициране след приключване на проекта. В началото на процеса на планиране могат да бъдат наети квалифициран LEED специалист или консултантска фирма. Това е свързано и с някои допълнителни разходи, които трябва да бъдат взети под внимание при определяне на бюджета.

9. Прекалено сложни проекти

Стремежът за резервиране на експлоатационната готовност понякога води до прекалено усложняване, което би могло да повлияе на успешното изграждане на центъра за обработка на данни. Сложността често означава повече оборудване и елементи и съответно повече точки на повреда. Освен това, разходите за експлоатация и поддръжка могат да нараснат експоненциално. Също така, сложните системи увеличават оперативния риск, тъй като повечето от повредите в центровете за данни се дължат на човешка грешка.

Чрез правилно планиране, което взема предвид тези възможности за допускане на грешка, компаниите могат да създадат център за данни, който да отговаря на техните цели за ефективност и нуждите на бизнеса към дадения момент и в бъдеще.