„Онтотекст“ спечели нови 1.4 млн. евро финансиране

 


Проектът WeVerify ще използва блокчейн за потвърждаване автентичността на работата на журналисти, а в рамките на проекта EXA MODE ще бъдат създадени нови инструменти за взимане на решения в болниците

 

Българската компания за семантичен софтуер „Онтотекст“ АД, част от „Сирма Груп Холдинг“ АД, ще получи нови 1 386 000 евро финансиране за развитие на технологии, използващи изкуствен интелект. Това стана ясно, след като през третото тримесечие на 2018 г. са одобрени три проекта с участие на дружеството, финансирани по програмата Хоризонт 2020 на Европейската комисия – WeVerify, EXA MODE и InnoRate. WeVerify ще започнe пръв – през декември 2018 г., a EXA MODE и InnoRate ще стартират през януари 2019 г., след като бъдат завършени и подписани споразуменията за консорциуми и за отпускане на безвъзмездни средства.

 

Припомняме, че през второто тримесечие на 2018 г. софтуерната компания спечели финансиране от 779 605 лв. (398 498 евро) по проект за интелигентно свързване на данни за компании от различни източници (CIMA). Заедно с трите нови проекта, общият обем на финансирането, осигурено от Онтотекст през 2018 г. за развойна дейност достигна 1.8 млн. евро.

 

WeVerify ще започнe пръв – през декември 2018 г., a EXA MODE и InnoRate ще стартират през януари 2019 г., след като бъдат завършени и подписани споразуменията за консорциуми и за отпускане на безвъзмездни средства. През юли тази година консорциум, включващ „Онтотекст“, спечели търг на ЕК за проекта Technology Research Review (TRR, 2017/RTD/J5/OP/PP-05381-2017/TRR). Максималният бюджет по рамковия договор за TRR е 4 млн. евро за период от четири години. Подробният работен план за първата фаза на проекта – от октомври 2018 г. до април 2019 г. – бе договорен и съответният Специфичен Договор 1 бе подписан на 12 октомври 2018 година. Частта от бюджета за разработките на „Онтотекст“ от първата фаза възлиза на 465 000 евро.

 

С тези нови проекти общата сума на финансирането, осигурено в подкрепа на плановете за стратегическа развойна дейност на Ontotext за 2018 г. и следващите години, достига 3.1 млн. EUR. Тези планове предвиждат разработване на вертикални модели на знания и конкретни приложения за SENPAI – платформата за изкуствен интелект (ИИ) за организации на Сирма Груп Холдинг (SKK: BLG). Финансирането се разпределя по стратегически вертикали, както следва: 1.9 милиона евро за пазарно разузнаване и издатели и 1.2 милиона евро за здравеопазване и науки за живота.

 

Проект WeVerify

 

WeVerify (ICT-28-2018-IA / 825297) е насочен към проблемите, свързани с проверката на информацията чрез използване нsа алгоритми за машинно обучение (machine learning) с ограничена обратна връзка от хора, както и на интуитивни визуализации. Ключов резултат ще бъде платформата WeVerify за съвместно, децентрализирано провeряване на информация, както и за проследяване и развенчаване на некоректна информация. „Онтотекст“ ще ръководи работата по използването на блокчейн технология за потвърждаване на автентичността на заключенията на журналисти, които извършват проверка на данните и разкриват фалшиви новини. Онтотекст е координатор на консорциума, включващ водещи университети и някои от най-големите информационни агенции в Европа. Продължителността на проекта ще бъде три години.

 

Проект EXA MODE

 

EXA MODE (ICT-12-2018-2020/825292) е проект за обработване на големи масиви от данни (т.нар. big data) в областта на здравеопазването. Той включва разработване на прецизни аналитични методи и инструменти за взимане на решения в болниците. Ще бъде използвано дълбоко машинно обучение за изграждане на семантично представяне на обекти, както и обогатяване на текстове със семантични метаданни. Резултатите ще бъдат сливани и привеждани в съответствие с медицинските онтологии, след което ще бъдат визуализирани и прецизирани. Това знание ще бъде приложено за компресиране, сегментиране и класифициране на медицински изображения и ще подпомогне вземането на решения. Продължителността на проекта ще бъде четири години.

 

Проект InnoRate

 

InnoRate (INNOSUP-09-2018/821518) ще създаде надеждна и обективна европейска платформа за улесняване процеса на вземане на решение от инвеститори и кредитори за финансиране на иновативни малки и средни предприятия (МСП) с висок потенциал за растеж. Това ще става чрез нови методологии за оценка на иновациите, които надграждат ретроспективно ориентираните и скъпи методи за оценка, прилагани понастоящем и дават предимство при оценяването на технологичния и бизнес потенциал, както и на рисковете. InnoRate ще използва семантична технология, съществуващи източници на данни и задълбочен експертен опит, за да намали усилията на инвеститорите и кредиторите, подобрявайки оценката им за потенциала на иновацията. InnoRate e проект за координация и поддръжка с продължителност три години.

 

Проект TRR

 

Проектът TRR цели да даде възможност на създателите на политики в областта на научните изследвания и иновациите по-добре да извличат, анализират и разпространяват резултатите и въздействията от финансираните научни изследвания. Консорциум, включващ „Онтотекст“, спечели търг TRR с предложение, целящо да събере най-добрата количествена и качествена информация за близо 8000 проекта и да определи въздействието, което тези изследвания биха имали в средносрочен и дългосрочен план. Обхватът на проекта включва идентифициране и проследяване на информация за резултатите от научните изследвания, за новите продукти, базирани на тях, за изобретателите и за патентите, както и за стартиращите фирми и предприятията, които ги използват.

 

Технологии за Пазарно Разузнаване (Market Intelligence)

 

CIMA, InnoRate и TRR ще използват съществуваща  технология на Онтотекст за свързване на описанията на хора, организации, местоположения и други видове обекти от различни източници. CIMA ще усъвършенства алгоритмите за свързване на информация за компании и базираните на тях продукти на Онтотекст. В TRR Ontotext ще разшири своите модели на знание за пазарно разузнаване, с по-добри възможности за проследяване и свързване на иновации, продукти и инвестиционни транзакции, на базата на анализ на научни публикации, патенти, пазарни анализи, бази данни за компании, както и на бизнес, технологични и финансови новини. InnoRate предоставя предизвикателни задачи свързани с оценяването на малки иновативни компании въз основа на комбинация от структурирани профили и пазарни тенденции, извлечени от различни източници.

 

Технологията на Oнтотекст за комбиниране и анализ на пазарна информация от разнородни източници вече е доказана в редица проекти за най-големите бизнес информационни агенции, рейтингови агенции и инвестиционни консултанти. Припомняме, че сред клиентите на „Онтотекст“ са Парламентът на Великобритания, медии като The Financial Times, BBC и Euromoney, научни издателства като Elsevier, Springer Nature, John Wiley & Sons, компании и организации от различни области, включително Kadaster NL, S&P и Novartis.

 

Модели на знанието в SENPAI

 

В SENPAI Вертикалните модели на знанието, представляват комбинация от големи обеми фактологическа информация за съответната предметна област, обединени в графи от знание, както и аналитични модули и инерфейси, които ги използват. Интерфейсите от своя страна представляват набор от средства, които подпомагат ефективното използване на знанието и информацията, например чат-ботове, смислово търсене,  персонализирани препоръки и графични визуализации.